انواع سمعک

تکنولوژی سمعک ها:

سمعک ها در حالت کلی چهار رده ی آنالوگ، دیجیتال،هوشمند و فراهوشمند تقسیم می شود.
سمعک آنالوگ که سمعک خطی نیز نامیده می شود در حال حاضر تولیدشان بسیار کم بوده و به دلیل کیفیت پایین تر این سمعک ها نسبت به سمعک های دیجیتال عملا از صفحه ی رقابت حذف شده اند.
تکنولوژی به کار گرفته شده در انواع سمعک ها را در جدولی به شکل زیر در اختیار شما قرار داده ایم.